Activiteiten

Ieder jaar organiseert Natuurvereniging Geaflecht verschillende activiteiten zoals excursies, werkdagen en bijeenkomsten. Op de werkdagen worden klussen onder handen genomen in bos- of heideterreinen die ten goede komen aan de leefomstandigheden van o.a amfibieën en reptielen zoals het verwijderen van houtopslag etc. De objecten bevinden zich doorgaans in Zuidoost Fryslân. Landschapsbeheer Fryslân levert het voor de werkzaamheden benodigde gereedschap. De lunch dient zelf te worden meegebracht maar voor soep wordt gezorgd. Degene die mee wil doen wordt aangeraden om van te voren te checken of de werkdag al dan niet doorgaat in verband met het weer of door onvoorziene omstandigheden. Het dragen van waterbestendig schoeisel wordt aanbevolen.

 

Dinsdag 23 januari 2018

Dialezing over IJsland en The Bass Rock in Engeland

We kregen een paar keer de vraag waarom we niet eens leden de kans gaven een lezing te geven in plaats van “vreemden”. En dat is natuurlijk ook zo. Onder onze leden zitten zeker verborgen talenten.

Romke Oosterbaan en Tjeerd Geertsma trappen op dinsdag 23 januari gezamenlijk af. Wie volgt?

Voor de pauze vertelt Romke aan de hand van een serie dia’s over IJsland. Hij was hier drie keer waarvan de laatste keer als gids voor een reisbureau. De avonturen van Romke tijdens de voorlaatste reis staan beschreven in Geaflecht nr. 4 van 2016. Helaas kunnen we in de Geaflecht niet alle foto’s publiceren en daarom zal Romke dit ruimschoots goed maken door prachtige foto’s van IJsland te laten zien ondersteund met avontuurlijke verhalen over dit dunbevolkte eiland. Imposante vergezichten, de oernatuur, bijzondere zeevogels en de unieke flora en fauna en niet te vergeten de gletsjers en geisers.

Na de pauze krijgt Tjeerd het woord. Twee jaar terug is Tjeerd met een georganiseerde vogelreis naar Engeland geweest. De reis stond voornamelijk in het teken van zeevogels. Ter hoogte van de grens met Schotland liggen enkele rotseilandjes die alleen bewoond worden door vogels van divers pluimage: The Bass Rock en Farne Islands. Op een paar oppassers na wonen hier geen mensen. De eilanden zijn niet vrij toegankelijk maar af en toe worden er excursies naar de rotseilanden georganiseerd. Wat je daar te zien krijgt, tart elk voorstellingsvermogen....

Paats: De Draaier (Voltawerk), Stationsweg 76 Gorredijk

Tijstip: 20.00 uur

Datum: 23 januari 2018

Kosten: Niet leden 4 euro. Leden 2 euro
Dinsdag 13 februari 2018

​Algemene Ledenvergadering 2018 Natuurvereniging Geaflecht

De jaarlijkse algemene vergadering van Natuurvereniging Geaflecht wordt gehouden op dinsdag 13 februari 2018.

Plaats: Zorgcomplex Voltawerk (zaal De Draaier) te Gorredijk, Stationsweg 76.

Aanvang: 20.00 uur.

Agenda

1. opening

2. vaststelling agenda

3. mededelingen

4. vaststelling van het verslag van de algemene vergadering van 28 februari 2017

Het conceptverslag is opgenomen in het decembernummer van de Geaflecht.

5. vaststelling van het inhoudelijk jaarverslag 2017

Het verslag staat vanaf 1 februari 2018 op de website van de vereniging (www.geaflecht.nl).

6. a. verslag van de controlecommissie van haar onderzoek naar de juistheid van de boekhouding van de vereniging

b. goedkeuring van het financieel jaarverslag 2017

Het conceptverslag wordt ter vergadering verstrekt.

c. verlening van kwijting aan het bestuur

d. benoeming van leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar

7. instemming met de begroting 2018

De ontwerpbegroting 2018 wordt ter vergadering verstrekt.

8. benoeming bestuursleden

Reinder Visser is, met een lange staat van dienst, afgetreden als bestuurslid. Twee leden van onze vereniging stellen zich kandidaat voor een plaats in het bestuur:

- Tjeerd Geertsma, wonend te Terwispel. Tjeerd is al vele jaren zeer actief in de vereniging, onder meer als redacteur van de Geaflecht en beheerder van sociale media, en neemt ook al lang deel aan de bestuursvergaderingen.

- Theo Scheper, wonend in Tjalleberd. Theo, onder meer lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân, is al lange tijd een betrokken lid van onze vereniging en ook daarbuiten actief op het gebied van natuur en duurzaamheid.

Wij dragen Tjeerd Geertsma en Theo Scheper voor ter benoeming als lid van het bestuur.

9. lezingen en excursies in 2018

10. rondvraag

11. als de tijd het toelaat: Tjeerd Geertsma laat verrassende beelden zien van de natuur en vertelt erbij.

12. sluiting
zaterdag 17 februari 2018

​Zoogdierenexcursie naar De Deelen

Jaren geleden liep ik (Wietze van der Meulen) met mijn broer Herman door De Deelen toen we op een nest jonge Wezels stuitten. Wat we ons daar nog van kunnen herinneren is dat als je daar, zoals ik, met je blote handen aan zit, die jongen flink bijten en ook vasthouden als je je hand optilt. Dan heb je dus een jonge wezel aan je vinger hangen!

Op deze zaterdagochtend gaan we met Harrie Bosma De Deelen weer bezoeken. Harrie zal als echte zoogdierenliefhebber deze fouten niet meer maken. Een nadeel van zoogdieren (als je het vergelijkt met (zang)vogels) is echter wel dat zoogdieren veel minder makkelijk te vinden zijn. Om een beeld te krijgen van wat ergens voorkomt, ben je dus veel sterker afhankelijk van de sporen die ze nalaten. Met de techniek van tegenwoordig kunnen overigens ook cameravallen tot nieuwe inzichten en zeer fraaie en onverwachte beelden leiden. Op de Twitteraccount van Harrie (https://twitter.com/HarryJBosma/) zijn voor de liefhebber reeds de nodige films “als voorbeschouwing” te bekijken.

Als “buitenman” van Wetterskip Fryslan is Harrie een echte sporenspecialist. Mogelijk kunnen we deze dag daarom zelfs nog ottersporen ontdekken. De otter heeft zich de laatste jaren in Nederland, van vrijwel nul, goed hersteld. Helaas worden er ook nu nog veel otters doodgereden. We zijn benieuwd hoe het er in onze regio met de verkeersslachtoffers voorstaat, wat er aan gedaan kan worden en wat er aan gedaan wordt.

De excursie “zoogdiersporen” begint om 09:30 vanaf de parkeerplaats aan de Hooivaartsweg te Luinjebert (aan de zuidkant van De Deelen). Bij voldoende belangstelling vertrekken we om 09:00 vanaf de Skâns te Gorredijk. Bij aanmelding graag aangeven of men rechtstreeks of via De Skâns wil reizen.

Het maximaal aantal deelnemers is vastgesteld op 15 deelnemers. Men moet zich van tevoren opgeven. Omdat we ook een deel bezoeken dat normaal voor publiek gesloten is, kunnen in overleg met Staatsbosbeheer op deze excursie alleen leden van Geaflecht mee.

Kosten: Niet leden 4 euro. Leden 2 euro

Opgave: Wietze van der Meulen () Tel.: 0513-541725 of 06-51559832
Dinsdag 20 februari 2018

Dia-lezing over de grauwe door Romke Kleefstra

Het is nog niet lang geleden dat broedende ganzen in Fryslân een zeldzaamheid waren. Nu is met name de grauwe gans een gewone verschijning geworden, een van de meest succesvolle broedvogels die we in ons land hebben. Romke Kleefstra heeft al van jongs af aan een grote belangstelling voor ganzen. Niet alleen de ganzen die hier overwinteren, maar ook de verschillende ganzensoorten die hier in toenemende mate broeden. Als onderzoeker en coördinator bij de vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland bracht hij o.a. de aantallen broedende grauwe ganzen in Friese natuurterreinen in kaart. Hoe ontwikkelt de broedpopulatie zich, zijn er grenzen aan de groei? Wat zijn de broedresultaten van de Friese grauwe ganzen en wat voor effecten zien we van het prikken van ganzeneieren en het wegvangen en doden van ganzen? Naast Grauwe Ganzen onderzocht en ringde Kleefstra ook Friese broedpopulaties van brand- en kolgans. In zijn lezing zullen veel actuele gegevens over Grauwe Ganzen en andere ganzen in Fryslân gepresenteerd worden, die hij in samenwerking met veel vrijwilligers de afgelopen jaren verzamelde.

Paats: De Draaier (Voltawerk), Stationsweg 76 Gorredijk

Tijstip: 20.00 uur

Datum: 20 februari 2018

Kosten: Niet leden 4 euro. Leden 2 euro
Donderdag 22 maart 2018

Dia-lezing over bijen en insecten door Peter de Boer

Dia-lezing over bijen en insecten door Peter de Boer van ecologisch bureau Faunax.

Wie vroeger over de afsluitdijk reed, kon er op rekenen dat zijn autoruit in de zomerperiode flink onder de muggenderrie kwam te zitten. Tegenwoordig is dit veel minder. Een praktisch voorbeeld dat het met de insecten niet zo best gaat. Recent onderzoek in Duitsland bevestigde dit nog eens onomstotelijk. In 63 beschermde natuurgebieden is sinds 1989 de totale biomassa vliegende insecten met 75 procent afgenomen. Als driekwart van de insecten in dertig jaar is verdwenen, kan dit niet zonder gevolgen blijven voor onze leefomgeving. Insecten zijn een cruciaal onderdeel in de voedselketen van bijvoorbeeld vogels en zoogdieren.

Insecten vormen de grootste diergroep op aarde. Wanneer het slecht gaat met deze diergroep heeft het grote gevolgen voor ons ecosysteem waar wij ook deel van uitmaken.

Peter de Boer is entomoloog (insecten onderzoeker) en zal aan de hand van een PowerPoint presentatie laten zien waarom insecten zo belangrijk zijn voor ons totale ecosysteem, de stand van zaken in Nederland op dit moment benoemen én hoe wij als burgers eventueel het tij kunnen keren door eigen initiatieven te nemen. Bijvoorbeeld door het aanplanten van voedselgewassen voor bijen, vlinders en andere insecten. Dit belooft een bijzonder interessante avond te worden.

Paats: De Draaier (Voltawerk), Stationsweg 76 Gorredijk

Tijstip: 20.00 uur

Datum: 22 maart 2018

Kosten: Niet leden 4 euro. Leden 2 euro
Donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag)

​Weidevogelexcursie naar Murk Nijdam

Net als vorig jaar, zijn we ’s ochtends om 10 uur welkom bij weidevogelboer Murk Nijdam, Slachte 4, 8731CJ Wommels. We gaan vijftig jaar terug in de tijd toen het in de weilanden nog leefde van de vele soorten en talrijke weidevogels.

Om de vogels niet te verstoren, worden we per boot naar de schuilhut gebracht, van waaruit we de vogels kunnen bekijken en fotograferen. Om dezelfde reden kunnen er niet meer dan 20 personen mee. Daarom is aanmelding vooraf verplicht, per e-mail op of per telefoon op 0513-464630. Omdat er vorig jaar meer aanmeldingen waren, dan er mee konden, is het verstandig u z.s.m. aan te melden, vol is vol.

De kosten bedragen € 5,=/persoon, incl. koffie en koek, te betalen aan Dhr. Nijdam. Graag contant betalen. Om 9 uur vertrekken we bij de Skâns, zoals altijd zal geprobeerd worden met zo weinig mogelijk auto’s te rijden i.v.m. het milieu en de kosten. Zelf naar Wommels rijden kan ook, bij aanmelding graag aangeven wat u doet zodat we niet voor niets staan te wachten bij de Skâns.
 Zaterdag 19 mei 2018

Boomkikkerexcursie naar NW-Overijssel

Sinds enkele jaren komt de Boomkikker als soort voor in NW-Overijssel (regio Steenwijk) en aansluitend ZW-Drenthe (Vledder en omstreken). Het is een prachtig klein kikkertje dat zeer luidruchtig kan zijn. Buiten het voortplantingsseizoen leeft het dier in hoger struikgewas (de struweelzone van bosranden, houtwallen en moerasgebieden). Vooral de zuidkant van braamstruwelen heeft de voorkeur. Als de dieren daarin zitten zijn ze, met een grootte van maximaal 5 cm, vrijwel niet te vinden.

Tijdens voorplantingsperiode komt het dier ook naar de waterkant. Eenmaal de voortplantingswateren weer gevonden, is het bekende en zeer luidruchtige “kekkeren” van de mannetjes vooral ’s avonds (vanaf de schemering) te horen.

Op deze dag gaan we met Sjors Meijners rondom Baars, bij Steenwijk, een poging doen om deze fraaie, gifgroene, kikkertjes te vinden. Mogelijk stuiten we ook op andere bijzondere amfibieën uit deze regio zoals de Kamsalamander. Voor de vogelliefhebbers, ook de Nachtegaal (die ook overdag zingt) komt hier voor volgens de KNNV die hier ook een mooie wandeling heeft uitgezet.

Een optie is om na afloop nog een bezoek brengen aan de moerasvogelkolonie aan “De Auken”, bij Giethoorn, met Purperreiger, Lepelaar en tegenwoordig soms zelfs de Kwak en Heilige Ibis als broedvogel. Een tip voor de inwendige mens is het restaurantgedeelte van het kringloopcentrum van Tuk waar je voor weinig geld zeer goed kunt eten.

Het startpunt bereikt u door vanaf de A32 de afrit 7, Steenwijk Noord, te nemen. Aan het einde van de afrit rechtsaf richting Steenwijk. Op de rotonde de eerste afslag (de oude weg richting Wolvega terug), Na 600 m op een kruising in “Witte Paarden” rechtsaf. Dit is direct rechtsaf na het (nu gesloten) restaurant “Witte Paarden”. Rijd rechtdoor en steek de spoorlijn en de snelweg over. Op 50 m. voorbij de snelweg bevindt zich rechts een parkeerplaats 't Pennekaampie. Dit is ons startpunt.

We beginnen om 09:30 en vertrekken vanaf de Skâns om 09:00 uur.

Ook voor deze excursie is het maximaal aantal deelnemers vastgesteld op 15 deelnemers. Men moet zich van tevoren opgeven. Opgave bij Wietze van der Meulen.

Email: / Telefoon: 0513-541725 / Mobiel: 06-51559832
Zondag 3 juni 2018

Met Geart Lantinga op zoek naar orchideeën in de Stuttebos

Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.
Dinsdag 9 oktober 2018

De wondere wereld van de zwammen. Dia-lezing door Jaap Veneboer

Wellicht was “duistere” wereld een betere titel geweest, omdat er door veel mensen argwanend gekeken wordt naar paddenstoelen. Ze verschijnen vrij plotseling en een aantal soorten zijn nog giftig ook. Maar op deze avond gaan wij ons verwonderen over de grote verscheidenheid en de prachtige kleuren van paddenstoelen. Uiteraard kan ik daarbij maar een klein aantal laten zien van de meer dan 5000 soorten die inmiddels gevonden zijn en er komen ieder jaar weer nieuwe vondsten bij. Na een korte inleiding met Stink- en Inktzwammen gaan we voor de pauze het loofbos en schelpenpaden bezoeken. Vooral de bossen met vele soorten loofbomen kunnen rijk aan paddenstoelen zijn. Veel paddenstoelen gaan namelijk een samenwerking aan met bijv. Eik, Beuk of Berk, waarbij beide er voordeel van hebben. Werden vroeger de fietspaden die door onze bossen waren aangelegd voorzien van schelpen, gebeurt dit tegenwoordig niet meer met als gevolg een terugloop van soorten die langs deze paden groeiden, zoals Witte- en Zwarte kluifzwam, Gewoon varkensoor en Aardsterren. Behalve paddenstoelen die samenwerken met bomen, zijn er ook die alleen maar dood hout opruimen of zelfs levende bomen aantasten.

Na de pauze brengen we een bezoek aan naaldhoutbossen. Dit bostype staat onder druk, omdat het eigenlijk exoten zijn op de Jeneverbes en Taxus na. Toch zijn deze naaldbossen vaak rijk aan paddenstoelen en moeten we in de toekomst deze bossen zeker behouden. Natuurlijk zijn er ook vele soorten die niet afhankelijk zijn van bomen. Denk daarbij aan Mestzwammen, paddenstoelen die op andere paddenstoelen groeien of zelfs zwammen die dierlijke organismen aantasten. Een mooi voorbeeld van deze laatste is de Rupsendoder. Tenslotte kijken we nog even bij de slijmzwammen, die ondanks dat het geen echte zwammen zijn toch door vele mycologen onderzocht worden al was het alleen al om de prachtige vormen en kleuren.

Wellicht worden er tijdens de excursie die enkele dagen na de lezing wordt gehouden vele van de getoonde paddenstoelen gevonden.

Plaats: De Draaier (Voltawerk), Stationsweg 76 Gorredijk

Tijdstip: 20.00 uur

Datum: 9 oktober 2018

Kosten: Niet leden 4 euro. Leden 2 euro
Zondagmorgen 23 december 2018

Frisse Friese Natte Neuzenwandeling.

Een vooraf uitgezette wandeltocht in één van de prachtige natuurgebieden in de omgeving. Welk natuurgebied? Dit is een verrassing! Maar in ieder geval een wandeltocht zonder pretenties, informeel, om als leden eens gezellig van gedachten te wisselen, kennis te maken en het afgelopen jaar eens onder de loep te nemen. Iedere deelnemer die iets te vertellen heeft over de natuur en de omgeving, wordt vriendelijk verzocht dit vooral in de groep te gooien. Verzamelen om 10.00 uur bij de Skâns te Gorredijk. De wandeling is ongeveer 5 á 6 km door niet al te zwaar terrein. Laarzen aanbevolen. Na afloop van de wandeling schenken we een heerlijke kop warme chocolademelk of glühwein om weer op krachten huiswaarts te keren.